1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z zbiorów biblioteki.
   2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
   3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
   4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów
   5. Korzystający z księgozbioru podręcznego jest wpisywany do zeszytu odwiedzin.
   6. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kary pieniężne, prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa).
   7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu wypożyczonego z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
   8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
   9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
   10. Najlepszemu czytelnikowi na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda książkowa.
   11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.