• Henryka Bobińska, Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza – propozycja metodyczna dla klasy IV, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/1994, z.
 • Joanna Chałońska, Ćwiczenia dekompozycyjne w kl. II – na przykładzie fragmentów Tworzywa M. Wańkowicza, w: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkole średniej : książka pomocnicza dla nauczycieli, Kielce, Wydawn.Pedagogiczne ZNP.
 • Joanna Chałońska, Dwa przykłady liryki wyznania: Chmury Julisza Słowackiego i Elegia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w: Lekcje poezji w szkole średniej, cz. 2, Kielce, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP.
 • Joanna Chałońska, Wyznanie człowieka skazanego na przeciętność, w: Lekcje poezji w szkole średniej: propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów, cz. 1, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1992.
 • Ustna matura z języka polskiego, wybór i oprac. Joanna Chałońska, Irena Szpakowska-Mądzik, Kielce, WOM, Kielce, 1994.
 • Joanna Chałońska, Ibsenowski model dramatu na podstawie Dzikiej kaczki: propozycja lekcji w klasie III liceum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/94, z. 2.
 • Joanna Chałońska, Konwencje stylistyczne literatury pięknej epoki oświecenia, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1990/91, z. 3.
 • Joanna Chałońska, Tworzywo M. Wańkowicza jako przykład reportażu literackiego: ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w kl. II szkoly średniej, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1989/90, z. 1.
 • Joanna Chałońska, Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej (propozycje interpretacyjne), „Język Polski w Szkole Średniej” 1986/87, z. 1.
 • Joanna Chałońska, Oryginalność czy maniera stylistyczna? – cechy stylu języka tekstów epoki romantyzmu (propozycja lekcji z nauki o języku w kl. II liceum), „Język Polski w Szkole Średniej”, 1991/92, z. 3-4.
 • Joanna Chałońska, Czy śmierć Słowackiego? – nawiązanie do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – propozycja lekcji w kl. II liceum ogólnokształcącego, „Język Polski w Szkole Średniej” ,1991/92, z. 2.
 • Joanna Chałońska, Krajowi poeci – Tyrteusze: propozycja lekcji dotyczącej romantyzmu krajowego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 19987/88, z. 4.
 • Joanna Chałońska, Praca nad esejem w kl. III liceum i technikum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1989/90.
 • Joanna Chałońska, Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995/96, z. 1.
 • Joanna Chałońska, O nadrzędności idei w życiu człowieka Zapiski więzienne Stefana kardynała Wyszyńskiego na lekcjach języka polskiego w kl. IV liceum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1990/91, z. 2.
 • Joanna Chałońska, Chciałbym opisać najprostsze wzruszenia – interpretacja wierszy Mama i Matka Z. Herberta, w: Lekcje poezji w szkole średniej, cz. III (poezja na maturze), Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1998.
 • Joanna Chałońska, Sto pociech – arcydzieło kondensacji treści filozoficznych, w: Obmyślam świat czyli o poezji Wisławy Szymborskiej, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP.
 • Joanna Chałońska, Barok anachroniczny czy bliski współczesności? (nawiązanie do baroku w liryce współczesnej), „Język Polski w Szkole Średniej”, 1986/87, z. 3.
 • Joanna Chałońska, Kilka uwag o książce Waldemara Rajcy Porozmawiajmy jak cytat z cytatem, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997/98, z. 4.
 • Joanna Chałońska, Ewolucja gatunkowa dramatu: propozycja lekcji z syntezy historycznej w kl. IV liceum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995/96, z. 1.
 • Joanna Chałońska, Pastisz, parodia i parafraza stylistyki baroku na przykładzie wierszy Stanisława Grochowiaka ( kontynuacje i nawiązania w programie klasy pierwszej liceum), „Język Polski w Szkole Średniej” , 1987/88, z. 1.
 • Joanna Chałońska, Socrealistyczna poezja żołnierzy ideologicznych frontu – propozycja lekcji w klasie IV liceum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1992/93, z. 3.
 • Joanna Chałońska, Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej, w: Wybrane zagadnienia z literatury, cz. 1: antyk – inspiracje antyczne w literaturze, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Joanna Chałońska, Harmonia i dysharmonia w wizji świata i człowieka (J. Kochanowski i M. Sęp-Sarzyński), w: Wybrane zagadnienia z literatury cz. III: renesans, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Joanna Chałońska, Barok anachroniczny czy bliski wspołczesności, w: Wybrane zagadnienia z literatury cz. IV: barok, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Joanna Chałońska, Pastisz, parodia i parafraza stylistyki baroku na przykładzie wierszy Stanisława Grochowiaka, w: Wybrane zagadnienia z literatury cz. IV: barok, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Joanna Chałońska, Dwa modele miłości w twórczości D. Naborowskiego, w: Wybrane zagadnienia z literatury cz. IV: barok, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Joanna Chałońska, Dwa modele miłości w twórczości D. Naborowskiego – interpretacja wierszy: Na oczy królewny angielskiej... i Do Anny, w: Spotkania maturzysty z poezją miłosną od starożytności do współczesności, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP.
 • Joanna Chałońska, Człowiek w mikroświecie więziennej społeczności – Podług księgi na tle Obrazków więziennych Marii Konopnickiej, w: Nowela – opowiadanie (ewolucja gatunku), pod red. Stanisława Żaka, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1994.
 • Joanna Chałońska, Paciorki z jednego naszyjnika – interpretacja Nowej miłości Jarosława Iwaszkiewicza, w: Nowela – opowiadanie (ewolucja gatunku), pod red. Stanisława Żaka, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1994.
 • Joanna Chałońska, Tak mówi do mnie poeta i mówi: wybieraj...O legendzie Zbigniewa Herberta, w: Polskie legendy literackie, pod red. Stanisława Żaka, Kielce, Zakład Wydawniczy SFS, 2001.
 • Joanna Chałońska, Stanisław Żak, Wstęp, w: Polskie legendy literackie, pod red. Stanisława Żaka, Kielce, Zakład Wydawn. SFS, 2001.
 • Joanna Chałońska, Czesław Miłosz na lekcjach języka polskiego, w: 4xNobel, pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich, Warszawa, Wydawn. Stentor, 2002.
 • H. Bartnicka,Grażyna Denkowska, Przestrzenne rozmieszczenie skaposzczetów (Oligochatea) z rodzaju Limnodrilus i Tubifex w osadach dennych zbiornika zaporowego w Cedzynie koło Kielc, „Studia Kieleckie”, 1980, nr 38, s. 83-97.
 • Grażyna Denkowska, Wioślarki (Cladocera) i widłonogi (Copepoda) zbiorników asatycznych Kielc i okolic, streszczenie komunikatu XIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Szczecin, 1986, s. 40-41.
 • Grażyna Denkowska, Fauna wioślarek (Cladocera) stawu parkowego w Kielcach, streszczenie referatu XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin, 1987, s. 46.
 • Grażyna Denkowska, Zooplankton skorupiakowy strefy przybrzeżnej zbiorników zaporowych Kielecczyzny (Kielce, Borków), streszczenie referatu, XIV Zjazd Hydrobiologów Polskich,
 • Olsztyn, 1989, s. 38-39.
 • Ilona Żeber - Dzikowska, Marta Sater, Neurony i ich rola w przewodzeniu nerwowym: konspekt lekcji dla klasy III LO, „Biologia w Szkole”, 1998, maj-czerwiec.
 • Ilona Żeber - Dzikowska, Marta Sater, Pakiety zdań maturalnych jako forma kontroli wiadomości i umiejętności uczniów, w: Nauczyciel 2000 – plus: modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska, pod red. Danuty Cichy, Warszawa, Wydawn. TBE, 2001.
 • Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia 1. Poradnik metodyczny liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo Nowa Era.
 • Elżbieta Buchcic, Małgorzata Jagiełło, Ewa Urbańska,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia 1. Sprawdziany : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo Nowa Era.
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia : poradnik metodyczny dla klasy II gimnazjum, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, [2001?].
 • Ilona Żeber – Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Biologia : poradnik metodyczny dla klasy III gimnazjum, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, [2001?].
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia dla klasy I gimnazjum, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, 1999.
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia : zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum : część 2, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, 2001.
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia z elementami ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej i ekologicznej w klasach I-III gimnazjum ( III etap kształcenia). Program nauczania, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, 2000.
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia dla klasy I gimnazjum : poradnik metodyczny, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, 2000.
 • Danuta Cichy,Ilona Żeber – Dzikowska, Biologia dla klasy I gimnazjum, Wydawn. Debit, Bielsko-Biała, 1999.
 • Sławomir Dzikowski, Etiudy na keyboard (elektroniczne instrumenty klawiszowe) w stylu rock, rock ballad, hard rock, metal, Kielce, 1999.
 • Sławomir Dzikowski, Utwory na keyboard : etiudy cz. 2, wyd. Studio M, Kielce, 2003.
 • Michał Kosztołowicz, Zbigniew Gładkowski, Zdzisław Kosztołowicz, Ewaluacja zadań dydaktyki, Wydawn. Bursa, Kielce, 2001.
 • Julian Grabowiecki, Materiały uzupełniające do nauczania arytmetyki w klasach VI i VII, Warszawa, Państ. Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1960.
 • Małgorzata Kowalczyk, Rodzaje planów, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1990/91, z. 2.
 • Małgorzata Kowalczyk, Dziennik pisany nocą G. Herlinga-Grudzińskiego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1990/91, z. 3.
 • Małgorzata Kowalczyk, Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu Wieża G. Herlinga-Grudzińskiego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1991/92, z. 1
 • Małgorzata Kowalczyk, O inspirującej...w Fortepianie Chopina, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/94, z. 2.
 • Małgorzata Kowalczyk, Filozofia życia i śmierci Hekuba i Gloria victis, w: Nowela – opowiadanie (ewolucja gatunku), pod red. Stanisława Żaka, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1994.
 • Małgorzata Kowalczyk, Wyznania poety niepokornego – T. Różewicz: Bez, Przyszli, żeby zobaczyć poetę, w: Lekcje poezji w szkole średniej, cz. 3: propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1998.
 • Małgorzata Kowalczyk, O porządkowaniu powojennego świata, Wisława Szymborska Koniec i początek, w: Obmyślam świat czyli o poezji W. Szymborskiej, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1998.
 • Małgorzata Kowalczyk, Lekcje poezji w szkole średniej, cz. 1 i 2, (opracowanie not o autorach), Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1992/93.
 • Małgorzata Kowalczyk, Przed Nową Maturą, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997/98, z. 4.
 • Małgorzata Kowalczyk, Romantyczny pielgrzym w oczach współczesnych emigranta – J. Łobodowski Pielgrzym, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997/98, z. 3.
 • Małgorzata Kowalczyk, Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki (Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini Pieta, St. Grochowiak Bellini Pieta), „Język Polski w Szkole Średniej”, 2002/03, z. 4.
 • Wojciech Kalwat, Erem na Górze Witosławskiej, czyli historia czasu moru, „Mówią wieki”, 2001, nr 7.
 • Wojciech Kalwat, Przechadzka po Kielcach, „Mówią wieki”, 2002, nr 11.
 • Wojciech Kalwat, Finansowe perypetie Józefa Ankiwcza: przyczynek do obyczajowości epoki stanisławowskiej, „Studia Historyczne”, R. XLIV, 2001, z. 1 (172).
 • Teresa Korduba, Bandes Dessinées at pédagogie, „Języki Obce w Szkole Średniej”, 1981, nr 2, s. 109-112.
 • Dorota Kosztołowicz, Gabriela Latowska, Iwona Oborska, Jadwiga Sobczyńska, Józef Głowacki, Wymagania edukacyjne z chemii dla liceum, „Chemia w Szkole”, 2000, nr 4.
 • Elżbieta Juszczyk,Gabriela Latowska, Praca eksperymentalna a świadomość ucznia, w: Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu: materiały III Ogólnopolskiej Konferencji, pod red. Marzeny Dudziańskiej, Lucjana Pawłowskiego Lublin 5-7 września 1994r., Politechnika Lubelska, Lublin, 1994.
 • Maria Łuczyńska, Niepokanane W. Faulknera propozycja metodyczna dla klasy IV liceum, „Język Polski w Szkole Średniej”,1991/92, z. 1.
 • Maria Łuczyńska, Człowiek i przyroda w Wielkim lesie W. Faulknera, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1991/92, z. 2.
 • Maria Łuczyńska, Problemy etyczne w Wizycie starszej pani F. Dürrenmatta, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1991/92, z. 3-4.
 • Maria Łuczyńska, Św. Franciszek jak wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwa i miłości bliźniego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1992/93, z. 1.
 • Maria Łuczyńska, Żale Matki Boskiej i Pieta – dramat cierpień: propozycja metodyczna dla kl. I liceum i technikum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/94, z. 1.
 • Maria Łuczyńska, O Baryłeczce i Klejnotach Guy de Maupassanta, w: Nowela – opowiadanie (ewolucja gatunku), Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1994.
 • Maria Łuczyńska, Motywy franciszkańskie w utworach J. Kasprowicza, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/94, z. 3.
 • Maria Łuczyńska, Interpretacja wierszy J. Twardowskiego Śpieszmy się, Mrówko ważko biedronko i Ubogi, w: Lekcja poezji w szkole średniej, cz. III, Kielce, Wydawn, Pedagogiczne ZNP, 1998.
 • Maria Łuczyńska, Inspiracje barokowe we współczesnej poezji np. wierszy: Portretowanie umarłej S. Grochowiaka i Kobiety Rubensa W. Szymborskiej, w: Dwa nowe działy programowe na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.
 • Maria Łuczyńska, Kwiatki św. Franciszka, w: Wybrane zagadnienia z literatury, cz. 2, pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk, średniowiecze, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996.
 • Maria Łuczyńska, Przykładowe recenzje pisemnych prac maturalnych, w: Matura z języka polskiego w liceum i technikum, 1996 s. 63-67.
 • Maria Łuczyńska, Ustna matura – propozycje tematów, w: Matura z języka polskiego w liceum i technikum, 1996 s. 113-124.
 • Maria Łuczyńska, Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych, cz. 1-4, 1994/95 z.1-4.
 • Maria Łuczyńska, ...co to takiego poezja? Próba interpretacji wiersza W. Szymborskiej Niektórzy lubią poezję, w: Obmyślam świat czyli o poezji W. Szymborskiej, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1998.
 • Dorota Ostaszewska, Rozkład materiału do podręcznika Letterfun, Set Sail! 1 i Set Sail! 2, Kraków, Wydawn. EGIS, 2003.
 • Enterprise : podręcznik dla szkół średnich. Rozkład materiału, oprac. Dorota Ostaszewska, Kraków, Wydawn. EGIS, [200?].
 • Click on 1 : rozkład materiału, oprac. Dorota Ostaszewska, Kraków, Wydawn. EGIS, [200?].
 • Click on 2 : rozkład materiału, oprac. Dorota Ostaszewska, Kraków, Wydawn. EGIS, [200?].
 • Click on 3 : rozkład materiału, oprac. Dorota Ostaszewska, Kraków, Wydawn. EGIS, [200?].
 • Zofia Ostaszewska, Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy – pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1992/93, z. 3.
 • Zofia Ostaszewska, Rozumienie przez uczniów kl. IV problemu odpowiedzialności jednostki w utworach Tadeusza Borowskiego w filmie A. Wajdy Krajobraz po bitwie, w: Film na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, pod red. Janiny Kobielskiej i Zenobii Głodyszewicz, Kielce, WOM, 1990.
 • Wanda Malec, Roman Wojtalczyk, Możliwości realizacji podstawy programowej z biologii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w: Nauczyciel 2000 – plus: modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska, pod red. Danuty Cichy, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2001, s. 213-216.
 • Mirosław Pająk, Spór o propinację pińczowską, przyczynek do charakterystyki Aleksandra Wielopolskiego, „Studia Historyczne”, 1995, T. 14
 • Miasteczka polskie w XIX i XX wieku: z dziejów formowania się społeczności, pod red. Marka Przeniosło, Kielce, 1992, rec. Mirosław Pająk, „Kieleckie Studia Historyczne”, 1994, t. 12.
 • Aleksander Pietras, Tak sobie piszę..., Kielce 2001.
 • Waldemar Rajca, Rozprawka – rzecz o pochodzeniu, które zobowiązuje, w: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w szkole średniej, Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1993.
 • Waldemar Rajca, Z prasy do klasy – przegląd czasopism, „Język Polski w Szkole Średniej”, 2002/03, z. 1.
 • Waldemar Rajca, Propozycja tematów prac pisemnych dla ZSZ cz. 1, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1994/95, z. 2.
 • Waldemar Rajca, Więzy, więzi i wędki czyli język polski do klasy II zasadniczej szkoły zawodowej Ryszarda Warchoła, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1994/95, z. 4.
 • Zofia Zasacka, Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w l. 1945-1990, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2000, rec. Waldemar Rajca, Ojczyzna - naród – patriotyzm, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”, 2002, nr 1.
 • Waldemar Rajca, Nowa matura 2001 – nadzieje i obawy, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995/96, z. 1.
 • Waldemar Rajca, Wypłynąłem na cytatów przestwór... – o podręczniku Stanisława Markowskiego: Romantyzm, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1994/95, z. 2.
 • Waldemar Rajca, Przesłania studziennych stuleci (Krzysztof Mrowcewicz: Starożytność – oświecenie dla szkół ponadpodstawowych), „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996/97, z. 4.
 • Waldemar Rajca, Podróż po naszym w poszukiwaniu wspólnego, „Warsztaty Polonistyczne”, 1994, nr 4.
 • Waldemar Rajca, Oddziwnianie dziwności próba nieśmiała, Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III liceum i technikum, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/94, z. 3.
 • Waldemar Rajca, Ostrożnie z Ferdydurke Witolda Gombrowicza, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1990/91, z. 2.
 • Waldemar Rajca, Porozmawiajmy jak cytat z cytatem: propozycja do nowej matury z języka polskiego (część pierwsza), Kielce, Wydawn. Pedagogiczne ZNP, 1996
 • Lidia Salata–Zasacka, Elementy kształcenia filozoficznego w zreformowanej edukacji początkowej: refleksje na tle założeń programowych reformy szkolnej, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, 2002/2003, nr 2, s. 22-27.
 • Lidia Salata–Zasacka, Wkład Emilii Manteuffel w rozwój działalności opiekuńczo-wychowawczej na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym,
 • pod red. W. Cabana, Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2003.
 • Marta Sater, Moje przygotowania do nauczania biologii w liceum, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 2002, nr 2, s. 61-62
 • Ilona Żeber - Dzikowska, Marta Sater, Pakiety zdań maturalnych jako forma kontroli wiadomości i umiejętności uczniów, w: Nauczyciel 2000 – plus: modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska, pod red. Danuty Cichy, Warszawa, Wydawn. TBE, 2001, s. 228-234.
 • Ilona Żeber - Dzikowska, Marta Sater, Neurony i ich rola w przewodzeniu nerwowym: konspekt lekcji dla klasy III LO, „Biologia w Szkole”,1998, maj-czerwiec.
 • Marta Sater, Sposoby wykorzystania komputera IBM PC w nauczaniu biologii, w: III Kielecki Festiwal Nauki 6-15 września 2002: prezentacje festiwalowe, Kielce, 2003, s. 23-26.
 • Małgorzata Sienkiewicz, Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w polityce CDU/CSU, w: Reformowanie Unii Europejskiej (w kręgu traktatu nicejskiego), pod red. Kazimierza Kika, Wydawn. Akademii Świetokrzyskiej, Kielce, 2002, s. 97-112.
 • Adam Słapczyński, Matematyka podręcznik dla kl. I liceum humanistycznego, klasycznego i przyrodniczego, Warszawa, Instytut Wydawn. Biblioteka Polska, 1937.
 • Małgorzata Lorek - Tofil, Książka polska wśród wygnańców na Syberii, „Mówią wieki”, 1989, nr 6, s. 7-11.
 • Małgorzata Tofil, Biblioteka szkolna w pracy nauczyciela języka polskiego, „Nowa Szkoła”, 2004, nr 7 s. 40-44.
 • Waldemar Tomala, Proste doświadczenie – poważny wniosek, w: III Kielecki Festiwal Nauki 06-22.09.2002 r.: prezentacje festiwalowe, Kielce, 2003.
 • Waldemar Tomala, Wykorzystanie modeli komputerowych na lekcjach w liceum, w: IV Kielecki Festiwal Nauki 12021 września 2003: prezentacje festiwalowe, pod red. Krzysztofa Grysy, Kielce 2004.
 • Paolo Risso, Nazwali go Ojcem: rzecz o Świętym Józefie Marello założycielu Oblatów św. Józefa (1844-1895), tłumaczenie Roman Westwal OSJ, wydano: Zgromadzenie Ojców Oblatów św. Józefa, Warszawa, 2002.
 • Roberto Agostinho, Życie Świętego Józefa Marello założyciela Oblatów Świętego Józefa, tł. [z j. wł.] Kazimierz Mironowicz, Roman Westwal.
 • Marian Winiarski, Generał Józef Hauke-Bosak na Kielecczyźnie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1963, nr 3.
 • Marian Winiarski, 50 lat niepodległości Polski (seria artykułów), „Słowo Ludu”, 1968.
 • Marian Winiarski, Izby pamięci narodowej (seria artykułów), „Słowo Ludu”, 1972.
 • 80 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, praca zbiorowa, wstęp napisał Marian Winiarski, Kielce, 1983.
 • Marian Winiarski, Wizja Polski i Polaków na progu III tysiąclecia, „Gospodarka Świętokrzyska”, 2002.
 • Marian Winiarski, Samorząd kielecki w latach 1999-2002, „Gospodarka Świętokrzyska”, 2002.
 • Marian Winiarski, Moja pierwsza praca, w: 50 lat Liceum im. Hanki Sawickiej w Kielcach, praca zbiorowa, Kielce, 2000.
 • Marian Winiarski, Dobra sarnowskie i grodeckie – monografia gminy Gniewoszów, Wydawn. Zeszyty Naukowe, Radom, 2002.
 • Kto jest kim w Kielcach? praca zbiorowa, wstęp napisał Marian Winiarski, Kielce.
 • Małgorzata Kowalczyk, Waldemar Rajca, Leszek Ślusarczyk,Julisz Zaborowski, Jak opracowaliśmy Szkolny System Oceniania, „Nowe w Szkole”, 2003, nr 12.
 • Zbigniew Zachariasz, Idea regionalizmu i krajoznawstwa w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły, materiały konferencyjne, dodatek s. 1-2, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2001.
 • Zbigniew Zachariasz (współautor), Zestaw tematów na egzamin maturalny z geografii dla liceum ogólnokształcącego i liceum ekonomicznego, Wydawn. WOM, Kielce, 1994.